top of page

Source: DW

Nov 23, 2022

همزمان با ادامه اعتراض‌ها در ایران، آنالنا بربوک، وزیر ا‌مور خارجه آلمان شخصا در جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت می‌کند. آلمان می‌خواهد با صدور قطعنامەای جمهوری اسلامی را ملزم به توقف خشونت‌ها کند.


آنالنا بربوک وزیر ا‌مور خارجه آلمان، به دلیل وضعیت ویژە ایران، شخصا در جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کە روز پنجشنبه در ژنو برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، امروز  چهارشنبه ٢ آذر (٢٣ نوامبر) در برلین، با اعلام این خبر گفت: «باید در قطعنامەای از دولت ایران خواسته شود، که سرکوب و خشونت علیه مردم خود را متوقف کند. »

به گفتە وزارت خارجه آلمان همچنین باید "تحقیقات مستقلی در مورد نقض احتمالی حقوق بشر" توسط جمهوری اسلامی انجام شود.

۴۷ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عضویت دارند. معلوم نیست که اکثریت اعضا از طرح ارائه شده توسط دولت آلمان و ۵۰ کشور دیگرو برای محکومیت جمهوری اسلامی، حمایت می‌کنند یا نه.

با این حال سخنگوی وزارت خارجه آلمان اذعان کردە است: «برای دستیابی به اکثریت لازم، هنوز کارهای وجود دارد کە باید انجام شود.»

درخواست نرگس محمدی از سازمان ملل: کشتار معترضان را مستند کنید

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در یک پست اینستاگرامی، از سازمان ملل خواست "کشتارها و سرکوب‌های " اعتراضات در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی را مستند کند.

او از زندان اوین به رئیس حقوق بشر سازمان ملل درمورد وضعیت سرکوب معترضان و خشونت‌هایی که نیروهای امنیتی علیه آنها انجام می‌دهند نامه نوشتە است.

در این نامه آمده است: « مردم ایران دموکراسی و آزادی می‌خواهند و رابطه نرمال و طبیعی با جهان برای توسعه ایران، این شایستگی را هم دارند. اما نظام استبداد دینی این حق را از مردم وطنم با سرکوب و کشتار مانع می‌شود.»

همچنین محمدی با اشارە بە "سناریو سازی‌های" نهادهای امنیتی در مورد علت مرگ معترضان، گفتە است: «از امروز می‌گویم، از کشتار زنان می‌گویم که می‌کشند و بعد می‌گویند خودکشی کرد. مانند بهناز افشار و بسیاری دیگر. کودک می‌کشند، می‌گویند که ما نکشتیم. بعد مادر را هم تهدید می‌کنند تا سکوت کند. بله از کشتن کیان در ایذه می‌گویم. به کردستان لشکر می‌کشند.»

او درادامه می‌افزاید: «افراد را دستگیر می‌کنند. ساعت‌ها شکنجه می‌کنند تا علیه ظلم حکومت به خیابان نیایند. از خانواده در ازای، آزادی فرزند شکنجه شده، به بهانه خسارت زدن به اموال عمومی اخاذی می کنند.» 

ریاست محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد


مردم ایران دموکراسی و ازادی می خواهند و رابطه نرمال و طبیعی با جهان برای توسعه ایران، این شایسته گی را هم دارند. اما نظام استبداد دینی این حق را از مردم وطنم با سرکوب و کشتار مانع می شود.


زندانی های حکومت مملو از زندانی است هرروز در خیابان ها جوانان شجاع و بیگناه کشته می شود از کشتار زنان به کشتار کودکان هم رسیده اند اما مقاوم مردم ادامه دارد.


از کدام نقض حقوق بشر در این حکومت بگویم به سرکوب های سال های گذشته اشاره نمی کنم .چرا که خودش پرونده های جداگانه می خواهد.


از امروز می گویم از کشتار زنان و می گویم که می کشند و بعد می گویند خودکشی کرد مانند بهناز افشار و بسیاری دیگر،کودک می کشند می گویند که ما نکشتیم بعد مادر را هم تهدید می کنند تا سکوت کند بله از کشتن کیان در ایذه می گویم.به کردستان لشکر می کشند .


افراد را دستگیر می کنند ساعت ها شکنجه می کنند تا علیه ظلم حکومت به خیابان نیایند از خانواده در ازای، ازادی فرزند شکنجه شده به بهانه خسارت زدن به اموال عمومی اخاذی می کنند.


پس تلاش شما برای مسند کردن سرکوب و کشتار حکومت موجب دلگرمی مردم مبارزه برای رسیدن به دموکراسی و زندگی نرمال است.


به عنوان فعال حقوق بشر ارزومندم که این مستند سازی و نظارت دائمی شورای مزبور بر رفتار حکومت بتواند رعایت حقوق بشر را در مناسبات دولت ها در جای بهتری بنشاند.نرگس محمدی زندان اوین


 

bottom of page